Symfonia Smaków

Kelner/ kelnerka

Sopot

Symfonia Smaków

McDonalds Polska

Pracownik McCafe Sopot

Sopot

McDonalds Polska