C Embedded Developer - SoC @ Sii Polska
Piła
Sii Polska
DWH/Big Data Engineer @ Sii Polska
Piła
Sii Polska