Senior Test Developer with C# @ Sii Polska
Warszawa
Sii Polska
C++ Embedded Developer @ PIT-RADWAR S.A.
Warszawa
PIT-RADWAR S.A.
C/C++ Engineer
Warszawa
CloudFerro sp. z o.o.
Remote C++ Embedded Linux Developer @ int2code GmbH
Warszawa
Int2code GmbH